Anthony Grant: Dayton wins 'game of runs' vs. Saint Joseph's

Credit: DaytonDailyNews

Anthony Grant: Dayton wins 'game of runs' vs. Saint Joseph's

Credit: DaytonDailyNews