Dayton vs. Rhode Island: Highlights from final minutes and OT

Credit: DaytonDailyNews

Dayton vs. Rhode Island: Highlights from final minutes and OT

Credit: DaytonDailyNews