Dayton Flyers celebrate victory against Miami

Caption
Dayton Flyers celebrate victory against Miami on Nov. 25, 2021